1. ANLAYIŞLARIN MÜƏYYƏN EDiLMƏSİ:
  2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR:
  3. MƏXFiLiK SiYASƏTiNiN PREDMETi:
  4. İSTİFADƏÇİYƏ AİD FƏRDİ MƏLUMATLARIN TOPLANMASI MƏQSƏDİ
  5. FƏRDİ MƏLUMATLARIN EMALI MÜDDƏTİ VƏ ÜSULLARI
  6. TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİYİ
  7. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ
  8. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
  9. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR